حسن شجاعی: سوختن و ساختن

سوختن و ساختن
شعر: خسرو هوشمند لنگرودی
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: حسن شجاعی