پروا: شاپرک

شاپرک
شعر: [رضا] شمسا
آّهنگ: پرویزیان
خواننده: پروا