پروا: شاپرک

شاپرک
شعر: [رضا] شمسا
آّهنگ: پرویزیان
خواننده: پروا

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *