ناصر مسعودی: کبوتر

کوتر (کبوتر)
شعر: ناصر مسعودی
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: ناصر مسعودی