ایرج: ای صنم زود بیا (2)

ای صنم زود بیا
شعر: شمس تبریزی
ویلون: اسدالله ملک
خواننده: ایرج

error: Content is protected !!