ناصر مسعودی: امید من

امید من
آهنگ: زاون [اوهانیان]
خواننده: ناصر مسعودی