ایرج: منت خدای را

منت خدای را
کلام: سعدی
خواننده: ایرج