ناصر مسعودی: ویرانه

ویرانه
شعر: [پرویز خطیبی]
خواننده: ناصر مسعودی