هوتن: اسیر پاییز

هوتن اسیر پاییز

اسیر پاییز
شعر: محمد مالمیر
آهنگ: ویلیام [خنو]
خواننده: هوتن

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!