ایرج: هوس‌های بهاری

هوسهای بهاری
شعر: [ایرج] تیمور تاش
آهنگ: سرخوش
خواننده: ایرج