اکبر ذیگلری: عشق شیرین

عشق شیرین
شعر: نظامی گنجوی
گوینده: قدسیه سعدی‌نژاد
خواننده: اکبر ذیگلری

error: Content is protected !!