فروغ فرخزاد: هدیه (مجموعه ترانه‌ها)

فروغ فرخزاد هدیه

هدیه
فروغ فرخزاد
(مجموعه ترانه‌ها)

هدیه

من از نهایتِ شب حرف می‌زنم
من از نهایتِ تاریکی
و از نهایت شب حرف می‌زنم
اگر به خانه‌ی من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحامِ کوچه‌ی خوشبخت بنگرم

از مجموعه «تولدی دیگر»

* * *
بازگشت به «یادنامهٔ فروغ فرخزاد»

* * *

error: Content is protected !!