هوشنگ ابتهاج: یادگار خون سرو (مجموعه ترانه‌ها)

یادرگار خون سرو
هوشنگ ابتهاج (سایه)
(مجموعه ترانه‌ها)

دلا دیدی که خورشید از شب سرد
چو آتش سر ز خاکستر برآورد
زمین و آسمان گلرنگ و گلگون
جهان دشت شقایق گشت ازین خون
نگر تا این شب خونین سحر کرد
چه خنجرها که از دلها گذر کرد
ز هر خون دلی سروی قد افراشت
ز هر سروی تذروی نغمه برداشت
صدای خون در آواز تذرو است
دلا این یادگار خون سرو است

* * *

«یادنامهٔ هوشنگ ابتهاج» در این سایت

* * *