هوشنگ ابتهاج: یادگار خون سرو (مجموعه ترانه‌ها)

هوشنگ ابتهاج یادگار خون سرو

یادگار خون سرو
هوشنگ ابتهاج (سایه)
(مجموعه ترانه‌ها)

یادگار خون سرو

دلا دیدی که خورشید از شب سرد
چو آتش سر ز خاکستر برآورد
زمین و آسمان گلرنگ و گلگون
جهان دشت شقایق گشت ازین خون
نگر تا این شب خونین سحر کرد
چه خنجرها که از دلها گذر کرد
ز هر خون دلی سروی قد افراشت
ز هر سروی تذروی نغمه برداشت
صدای خون در آواز تذرو است
دلا این یادگار خون سرو است

تهران ـ ۱۹ آبان ۱۳۵۸
از مجموعه «یادگار خون سرو»

* * *
یادنامه‌ی «هوشنگ ابتهاج» (سایه)

* * *