گوش بده به درد من (نگاهنگ)

ای خُدا،‌ آه ای خُدا
از توی آسمونا
گوش بده به درد من
که می‌خوام حرف بزنم
. . .

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone