احمد شاملو: برف (نگاهنگ)

احمد شاملو برف نو سلام سلام
برف نو، برف نو، سلام، سلام!    بنشین، خوش نشسته‌ای بر بام
پاکی آوردی ـ ای امید سپید ـ     همــه آلودگــــی‌سـت ایــن ایــام

* * *
آثار «احمد شاملو» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!