شکایت از «کافه پارس» به اعلیحضرت!

نامه‌ای از «جمعیت مذهب جعفری» در شکایت از «چند نفر زن لخت و عور» که هر شب در «کافه پارس» «موجب گمراهی جوانان شیعه‌مذهب می‌شوند.»

. . .
آیا کجای قانون اساسی اجازه فروش مشروبات الکلی، قمارخانه‌های علنی، مجالس رقص، کافه‌های در واقع فاحشه‌خانه (مانند کافه پارس که با چند نفر زن لخت و عور بیگانه هر شب موجب گمراهی جوانان شیعه مذهب می‌شوند.) تشکیل عزب‌خانه و فاحشه‌خانه در محله‌های شهر جنب منازل که برای نوامیس ما به منزله‌ی سهم مهلک تلقی می‌شود. برخلاف شئونات ملی،‌ دینی و مذهبی زنان را در ادارات استخدام که جز تحمیل بر بودجه ناتوان کشور و تولید فساد اخلاق نتیجه‌ی دیگری ندارد و غیره را داده است.
جمعیت مذهب جعفری (شماره ۲۰)
تاریخ ۱۳۲۶/۱۱/۱۴

* *‌ *

error: Content is protected !!