شکوفه می‌رقصد از باد بهاری (نگاهنگ)

شکوفه می‌رقصد از باد بهاری
. . .