گوگوش: نمیاد

نمیاد
شعر: آرش [سزاوار]
آهنگ: [حسن] شماعی‌زاده
خواننده: گوگوش