منوچهر سخایی: جزیره

جزیره
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: هوشنگ شهابی
خواننده: منوچهر سخایی