مرضیه: خواب نوشین

مرضیه خواب نوشین

خواب نوشین
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: پرویز یاحقی
خواننده: مرضیه

خواب خوشی وفت سحر
دیدم و یادم نرود
روی تو با دیده‌ی تر
دیدم و یادم  نرود

پرده از رازت کشیدم
سوی خود بازت کشیدم
آنقدر نازت کشیدم
تا نشستی

روی دامانت فتادم
عقده‌ی دل را گشادم
ناگهان آمد به یادم رنج هستی

ای خوش آندم کآن غرور خوابِ نوشین
آن نشاط و آن سرورِ وصل دوشین

با تو می‌گفتم غم و درد جدایی
همچنان نی با نوای بی‌نوایی
وای از این دیر آشنایی

روی دامانت چو اشک افتاده بودم
ناله‌های عاشقی سر داده بودم
کای جفاجو کُن وفایی

دامن از دستم کشیدی
همچو بخت از من رمیدی
من ز خواب ناز خود
ز آواز خود، ناگه پریدم
غیر اشک و بستری
از دیده تر، دیگر ندیدم

او سر یاری ندارد
قصه کوته رنج عاشق
خواب و بیداری ندارد
خواب و بیداری ندارد

* * *
«معینی کرمانشاهی»، شاعر ترانه‌های ماندگار

* * *

error: Content is protected !!