پوران: دعا (زمین تر)

دعا
(زمین تر)
شعر: نادر نادر بور
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: پوران

ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *