محمد باغبان: کاکل به‌ سر

کاکل بسر
شعر: رضا شمسا
آهنگ:‌ ناصر تبریزی
خواننده: محمد باغبان

ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!