کوروس سرهنگ‌زاده:‌ پیک سحری

پیک سحری
شعر: [کریم فکور]
آهنگ: [همایون خرم]
خواننده: کوروس سرهنگ‌زاده

ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *