پریوش: سیم‌کش

سیم‌کش
شعر:‌ [ابوالقاسم] اعلامی
آهنگ: [فتح‌الله]‌ ریاحی
خواننده: پریوش

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!