عزت روحبخش: گل پامچال (مجموعه ترانه‌ها)

گل پامچال
شعر: جعفر مهرداد
آهنگ: محلی گیلکی
خواننده: [عزت] روحبخش

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *