فرامرز پارسی: دختر غم

دختر غم
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: فرامرز [پارسی]
خواننده: فرامرز [پارسی]

ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *