عارف: نگو که به من نگفتی

نگو که به من نگفتی
شعر: [ابوالقاسم زارعی]
آهنگ: عطاالله خرم
خواننده: عارف

error: Content is protected !!