روانبخش: نفرین

نفرین
شعر: [بامداد] جویباری
آهنگ: [اسفندیار] منفردزاده
خواننده: روانبخش

در بارهٔ «اسفندیار منفردزاده» در این سایت:

یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *

error: Content is protected !!