روشن: ور پریده

ور پریده
شعر: ؟
آهنگ: [اسفندیار] منفردزاده
خواننده: روشن

یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *

error: Content is protected !!