ضیاء ـ تیلا: مهری مهری جان

مهری مهری جان
شعر: ؟
آهنگ: عطاالله خرم
خوانندگان:‌ ضیاء ـ تیلا

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!