فرشته: شهر خالی

شهر خالی
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: تورج [شعبانخانی]
تنظیم آهنگ: اریک
خواننده: فرشته