پوران: قهر و جدایی

قهر و جدایی
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: پوران شاپوری

error: Content is protected !!