مرضیه: بهترین روز

مرضیه بهترین روز

بهترین روز
شعر: [هدایت‌الله] نیرسینا
آهنگ: [رضا] ناروند
خواننده: مرضیه

آید در کرانه‌ای، بانگِ دَف و ترانه‌ای
گویی بُوَد در هر دلی شوری نهفته
چهره‌ها چون گل شکفته

نبینم دگر ز غمها اثر
می و ساز است و آوا همراز دلها
چه غوغا بود، که بر پا بود
به هر کاشانه شوری، جشن و سروری

گویی ز لبخندِ سپیده
صبح شادی بر دمیده
روز سعادت سر برآورد از گریبان سپیده

می‌بارد از آن گیسوی افشان
مهر و گرمی، مهر رخشان
دلهای از مِحنت رمیده، از مُحبت آرمیده

بارد گل ز هر جا، ریزد می ز مینا
دارد از گل و مِی، زینت محفل ما
دارم من نیازی، تا همدل‌نوازی،‌ بنوازد دل ما با سازی
دستی برفشاند، چون بلبل بخواند آن شوخ فریبا آوازی

آید در کرانه‌ای، بانگِ دَف و ترانه‌ای
گویی بُوَد در هر دلی شوری نهفته
چهره‌ها چون گل شکفته

* * *

error: Content is protected !!