قاسم جبلی: خار

خار
شعر: امیر عظیمی
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: قاسم جبلی