پرویز ـ پروا: مرد غریبه

مرد غریبه
شعر: صمد نوریان
آهنگ: صمد نوریان
خوانندگان: پرویز و پروا