عارف: چهره عشق

چهره عشق
شعر: [ابوالقاسم] زارعی
آهنگ: حسن لشگری
خواننده: عارف