پرتو: بز زنگلوله به پا

بر زنگوله به پا
شعر: [نوذر] پرنگ
آهنگ: گلشن راد
خواننده: پرتو

نوذر پرنگ، از «اسب سُم طلا» تا «کلاغ پر سیاه»

* * *

error: Content is protected !!