قاسم جبلی: مرا خبر نکردی

مرا خبر نکردی
شعر: امیر عظیمی
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: قاسم جبلی