روحپرور: صیاد من

صیاد من
شعر: ناصر تبریزی
آهنگ: ناصر آهنیان
خواننده: روحپرور