پوران: سال دگر

سال دگر
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: ناصر تبریزی
خواننده: پوران شاپوری