مریم روحپرور: ساقی

ساقی
شعر: ابوالفضل ادبی
آهنگ: مصطفی مراد بختی
خواننده: مریم روحپرور

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!