قاسم جبلی: داد از تنهایی

داد از تنهایی
شعر: ؟؟
آهنگ: عباس شاپوری
خواننده: قاسم جبلی