ناهید: قلوه سنگ

قلوه سنگ
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: [محمود] قراملکی
خواننده: ناهید

error: Content is protected !!