ناصر مسعودی: دختر صحرایی

دختر صحرایی
شعر: [ابوالقاسم] اعلامی
آهنگ: اصغر زارع
خواننده: ناصر مسعودی