پریوش: دختر خجالتی

دختر خجالتی
شعر: امیر عظیمی
آهنگ: ریاحی
خواننده: پریوش