پوران: سوگند

سوگند
شعر: کریم فکور
آهنگ: [عباس] شاپوری
خواننده: پوران شاپوری