الهه: گلریز

گلریز
شعر: [مصطفی جباریان]
آهنگ: [عباس] شاپوری
خواننده: الهه