فیروزه: مردای محله

مردای محله
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: فیروزه