قاسم جبلی: ساقی

ساقی
شعر: فرامرزی
آهنگ: اسدالله ملک
خواننده: قاسم جبلی