پرتو: دختر صحرا

دختر صحرا
شعر: ؟
آهنگ: ناصر خدیوی
خواننده: پرتو

error: Content is protected !!