عبدالوهاب شهیدی: گله دارم (شاخه گل ۴۳۰)

گله دارم
یک شاخه گل ۴۳۰
شعر: هما میر افشار
آهنگ: در مایه نوا
خواننده: عبدالوهاب شهیدی